Veleposlaništvo RS Ankara /Konzularne zadeve /Enotni schengenski vizumi (tip C) /

Enotni schengenski vizumi (tip C)

OBRAZCI:

Vloga za kratkoročni schengenski vizum

Garantno pismo

Vizumska navodila za izdajo Schengenskega vizuma za kratkoročno bivanje so skladna z Uredbo (ES št. 810/2009) Evropskega parlamenta in Sveta  z dne 13.7.2009 o vizumskem Zakoniku Skupnosti (veljavno od 05.04.2010) Republika Slovenija je del Schengenskega območja od dne 21.12.2007.

1. SPLOŠNO O VIZUMSKEM POSTOPKU 

Rezidenti Turčije zaprosijo za vizum na veleposlaništvu RS v Ankari. Državljani tretjih držav, kjer Slovenija NIMA zastopanja v vizumskem postopku s strani ene od schengenskih držav članic lahko zaprosijo za schengenski vizum izdan s strani Slovenije na kateremkoli slovenskem veleposlaništvu. Državljani tretjih držav, kjer Slovenija IMA zastopanje v vizumskem postopku na eni od schengenskih držav članic MORAJO zaprositi na veleposlaništvu tiste države članice. Priporočamo, da se v tem primeru pred vložitvijo vloge za vizum povežete z izbranim predstavništvom in pridobite vse potrebne informacije glede uradnih ur, zahtevane dokumentacije in časa trajanja postopka. Vloge za izdajo vizuma ni možno podati na vseh diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini. Vloge ni možno podati na Misijah in Stalnih predstavništvih Republike Slovenije pri mednarodnih organizacijah. Prav tako vloge ni možno podati na Generalnih konzulatih, ki jih vodi častni konzul ali častni generalni konzul.

Sprejem vizumske vloge je dopusten največ tri mesece pred predvidenim potovanjem in najmanj 15 koledarskih dni pred potovanjem. Vizumski postopek traja od 10 do 14 delovnih dni, vendar je možno, da se postopek zaradi preverjanja navedb v vlogi ali spremljajoči dokumentaciji, zavleče.

Za vizum se zaprosi osebno na pristojnem diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini. Ob vložitvi vloge bo opravljen intervju s prosilcem.  

Če ste družinski član državljana EU, kliknite tukaj.

POSEBNE OLAJŠAVE ZA DRUŽINSKE ČLANE DRŽAVLJANOV EU
1.1. Vizumski postopek je brezplačen. 

1.2. Vrste izdanih vizumovV skladu s členom 5(2) Direktive 2004/38 se lahko od državljanov tretje države, ki so družinski člani državljana EU, v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2001 zahteva samo vstopni vizum. 

1.3. Čas obravnave vlog
Vizum je treba izdati v čim krajšem času in po skrajšanem postopku, pri čemer morajo postopki, ki so jih vzpostavile države članice (vključno z morebitnimi zunanjimi izvajalci), omogočati  razlikovanje med pravicami državljana tretje države, ki je družinski član državljana EU, in pravicami drugih državljanov tretje države. Državljana tretje države, ki je družinski član državljana EU, je treba obravnavati ugodneje kot druge državljane tretje države. 
Čas obravnave vloge za vizum, ki jo odda državljan tretje države, ki je družinski član državljana EU, zajet v Direktivi 2004/38, lahko le izjemoma presega 15 dni in mora biti v takem primeru ustrezno utemeljen.

1.4. Spremni dokumenti
Da bi prosilec dokazal svojo pravico do pridobitve vstopnega vizuma na podlagi Direktive 2004/38, mora dokazati, da se zanj uporablja Direktiva. To stori s predložitvijo dokumentov, ki dokazujejo, da:
a) pravice prosilca za vizum izhajajo iz statusa določenega državljana EU;
b) je prosilec za vizum družinski član (npr. poročni ali rojstni list, dokazilo o statusu vzdrževanega družinskega člana, resnih zdravstvenih razlogih, trajnosti partnerske zveze ipd.) tega državljana EU; in
c) prosilec za vizum spremlja tega državljana EU ali se mu pridruži (npr. potrdilo, da državljan EU že prebiva v državi članici gostiteljici, ali potrdilo, da bo državljan EU potoval v državo članico gostiteljico).

1.5. Dokazno breme
Dokazno breme prosilca v okviru vloge za vizum na podlagi Direktive 2004/38 je dvojno. Kot prvo mora prosilec za vizum dokazati, da se zanj uporablja Direktiva. Poleg tega mora v podporo svoji vlogi predložiti v prejšnjem odstavku navedena dokumentarna dokazila.
Če ustreznih dokazil ne predloži, lahko konzulat sklene, da prosilec ni upravičen do posebne obravnave na podlagi Direktive.

DOKUMENTACIJA MORA VSEBOVATI:

A. Osnovna dokumentacija

Fotografija mora biti nepoškodovana, jasna in dobre kvalitete. Natisnjena mora biti na normalnem fotografskem papirju,

 • potovalno zdravstveno zavarovanje, veljavno za ves čas potovanja. Zavarovanje mora veljati na celotnem ozemlju držav članic in vključevati celotno obdobje prosilčevega načrtovanega bivanja ali tranzita v okviru veljavnosti vizuma. Zavarovanje mora kriti samo obdobje dejanskega bivanja in ne obdobja veljavnosti vizuma. Najnižje kritje je 30.000 EUR.
 • ob začetku postopka za izdajo vizuma mora prosilec poravnati takso konzularnega postopka v znesku 60 EUR. Vizumski postopek se začne ob predložitvi popolne dokumentacije in plačilu vizumske takse. V primeru zavrnitve izdaje vizuma se vizumska taksa prosilcu ne vrne.

B. Dodatna dokumentacija, ki je odvisna od namena potovanja:

-Poslovno potovanje

-Zasebno potovanje

-Turistično potovanje

-Kultura, šport, konferenca

-Šolanje, tečaj

-Vozniki tovornjakov  (posebno obvestilo!)

Pri vložitvi vloge je potrebno upoštevati, da:

 • so vse rubrike na vlogi jasno in pravilno izpolnjene,
 • je vloga lastnoročno podpisana,
 • vsi spremljajoči dokumenti morajo biti originali (ne sprejema se fotokopij, faksov ipd.),
 • je navedeno trajanje bivanja in število vstopov skladno z namenom za katerega se prosi za vizum,
 • se vloga vloži pravočasno – vsaj 15 dni pred nameravanim potovanjem

Obrazci vlog za izdajo vizuma so dostopni na vseh diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije, kjer se lahko poda vlogo za izdajo vizuma. Obrazec vloge za pridobitev vizuma lahko pridobite tudi na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije: http://www.mzz.gov.si. Obrazec vloge je brezplačen. V nujnih primerih lahko diplomatsko konzularna predstavništva Republike Slovenije sprejmejo tudi obrazec vloge, ki ga lokalno uporabljajo diplomatska predstavništva drugih držav članic Evropske unije.

Priporočamo, da ob prejemu vizuma preverite:

 • ali so osebni podatki pravilni,
 • ali veljavnost vizuma in dovoljeno število vstopov omogoča izvedbo planiranega potovanja,
 • ali je namen potovanja pravilno naveden,
 • v primeru, da na vizumu navedeni podatki niso točni, je potrebno o tem nemudoma obvestiti uslužbenca, ki je vizum izročil. Vizum se lahko izda v potni list, ki ni starejši od 10 let in v katerem sta vsaj dve prosti strani.

Seznam tretjih držav, za državljane katerih se zahteva predhodno posvetovanje

2. VIZUMSKI POSTOPEK V DRŽAVAH, KJER IMA SLOVENIJA ZASTOPANJE

Državljani in rezidenti tretjih držav, kjer je Slovenija zastopana s strani druge Schengenske države morajo za Schengenski vizum izdan v imenu Slovenije zaprositi na veleposlaništvu tiste države članice.

Naslednja veleposlaništva zastopajo Slovenijo v vizumskih postopkih

3. POTOVALNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Potovalno zdravstveno zavarovanje, ki krije celotno obdobje načrtovanega bivanja in je veljavno za vse Schengenske države. Kritje mora zajemati vse stroške, ki bi utegnili nastati v zvezi z repatriacijo iz zdravstvenih razlogov, nujno medicinsko pomočjo, nujnim zdravljenjem v bolnišnici ali smrti med bivanjem. Najnižje kritje mora biti 30.000 EUR.


4. ZAVRNITEV IZDAJE VIZUMA IN MOŽNOST PRITOŽBE

V primeru zavrnitve izdaje vizuma prosilcu konzulat izpolni standardni obrazec za uradno obveščanje o zavrnitvi izdaje vizuma in obrazložitev odločitve, na katerem navede razlog(e) za zavrnitev, in ga  Izroči zadevnemu državljanu tretje države.
Taksa se ne povrne v primeru zavrnitve vizumske vloge.
Prosilci, ki jim je bila izdaja vizuma zavrnjena, imajo pravico do pritožbe v skladu z Uredbo (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik), Uradni list Evropske unije št. L 243/52 z dne 15.09.2009 možnost pritožbe. V skladu z Zakonom o tujcih (Uradni list RS, št. 50/2011, ZTuj-2)  je pritožba možna v roku 8 dni po prejemu obvestila o zavrnitvi izdaje / razveljavitvi / preklicu vizuma. Pritožba se v pisni obliki in v slovenskem jeziku vloži na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Ankari. Konzularna taksa za vložitev pritožbe znaša 153 EUR (tarifna št. 63, Zakon o upravnih taksah, ZUT-H, UL RS, št. 88/10). O pritožbi odloča Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.


5. OBVEZNOSTI TUJCA

Vizum sam po sebi tujcu ne omogoča vstopa v državo. Če so se spremenila dejstva, na podlagi katerih je bil vizum izdan, lahko mejni organi zavrnejo vstop in vizum razveljavijo. Vizum je lahko razveljavljen tudi, če se naknadno izkaže, da so bili v postopku izdaje vizuma posredovani napačni podatki ali zamolčana pomembna dejstva.
Imetnik vstopnega vizuma mora v roku 3 dni po prihodu v Slovenijo prijaviti prebivališče na pristojni policijski postaji. Tega mu ni potrebno storiti, če je v času bivanja nastanjen v hotelu, kampu ali drugem podobnem objektu, saj je to namesto tujca dolžna storiti prijavna služba.
Imetnik vizuma lahko v Republiki Sloveniji biva skladno z namenom za katerega je vizum prejel. Ozemlje Republike Slovenije mora zapustiti pred potekom veljavnost vizuma, v času bivanja pa mora spoštovati pravni red države.

6. GARANTNO PISMO

Pomembno je, da ima diplomatsko ali konzularno predstavništvo, ki vodi vizumski postopek, vse potrebne informacije, še preden je odločitev sprejeta. Garant oziroma gostitelj mora pravočasno posredovati zahtevano dokumentacijo tujcu, ki ga vabi v Republiko Slovenijo.
 
Katero dokumentacijo lahko priskrbi garant?
 
Iz posredovane dokumentacije mora biti jasno razviden namen vstopa tujca v državo, čas njegovega bivanja in naslov, na katerem bo tujec v Republiki Sloveniji prebival.
 
Načeloma velja, da mora oseba, h kateri tujec prihaja, izpolniti in podpisati t. i. garantno pismo (http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Konzularne_informacije/vizne_informacije/obrazci/garantno_pismo.pdf), v katerem navede podatke, ki so pomembni za izvedbo vizumskega postopka. Garantna pisma je treba pred posredovanjem tujcu overiti na upravni enoti.
 
Izdaja garantnega pisma za zasebne obiske
1. Garantno pismo lahko podpiše slovenski državljan ali državljan druge države članice Evropske unije, ki prebiva v Republiki Sloveniji, in ga tujec namerava obiskati. Garantno pismo lahko podpiše tudi tujec, ki v Republiki Sloveniji biva na podlagi dovoljenja za prebivanje.
2. Garantna pisma morajo biti overjena in registrirana v Registru overitev.
3. Od garanta je mogoče zahtevati, da kot prilogo garantnemu pismu priloži dokumentacijo, ki dokazuje navedbe v garantnem pismu:
­- bančne izpiske za zadnje tri mesece – če garant jamči za stroške bivanja v Sloveniji, prosilec pa nima dovolj lastnih sredstev;
­- izpisek iz zemljiške knjige ali kupoprodajno pogodbo oziroma pogodbo o najemu stanovanja – če garant jamči za nastanitev tujca v Sloveniji.

Izdaja garantnega pisma za poslovne obiske
1. Garantno pismo lahko izda le pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji. Iz garantnega pisma morata biti jasno razvidna priimek in ime podpisnika.
2. Garantna pisma morajo biti originalna, razen če je bila njihova overitev registrirana v Registru overitev.
3. Od pravne osebe se zahteva, da kot prilogo garantnemu pismu priloži dokumentacijo, ki dokazuje navedbe v garantnem pismu:
­- dokazila o predhodnem poslovnem sodelovanju: račune, carinske deklaracije ipd.;
­- veljavne pogodbe, na podlagi katerih se izvajajo pravni posli.


7. SEZNANITEV S PODATKI V NACIONALNEM SCHENGENSKEM INFORMACIJSKEM SISTEMU V SLOVENIJI (N.SIS):
Obrazec za vlogo za seznanitev s podatki v Nacionalnem Schengenskem informacijskem sistemu v Sloveniji (N.SIS) je objavljen na spletni strani Informacijske pooblaščenke: https://www.ip-rs.si/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/